whitecaps

1 ENTRIES FOUND:
Save
whitecaps /ˈwaɪtˌkæps/ noun
whitecaps
/ˈwaɪtˌkæps/
noun
Learner's definition of WHITECAPS
[plural] US
: waves that break into small white bubbles at their highest point
called also (British) white horses