trigonometry

1 ENTRIES FOUND:
Save
trigonometry /ˌtrɪgəˈnɑːmətri/ noun
trigonometry
/ˌtrɪgəˈnɑːmətri/
noun
Learner's definition of TRIGONOMETRY
[noncount]
: a branch of mathematics that deals with relationships between the sides and angles of triangles

— trigonometric

/ˌtrɪgənəˈmɛtrɪk/ also trigonometrical /ˌtrɪgənəˈmɛtrɪkəl/ adjective

— trigonometrically

/ˌtrɪgənəˈmɛtrɪkli/ adverb