subzero

1 ENTRIES FOUND:
Save
subzero /ˌsʌbˈziroʊ/ adjective
subzero
/ˌsʌbˈziroʊ/
adjective
Learner's definition of SUBZERO
: below zero degrees : extremely cold