phenomena

1 ENTRIES FOUND:
Save
phenomena
phenomena
Learner's definition of PHENOMENA
plural of phenomenon 1