ignominious

1 ENTRIES FOUND:
Save
ignominious /ˌɪgnəˈmɪnijəs/ adjective
ignominious
/ˌɪgnəˈmɪnijəs/
adjective
Learner's definition of IGNOMINIOUS
[more ignominious; most ignominious] formal
: causing disgrace or shame