glutinous

1 ENTRIES FOUND:
Save
glutinous /ˈgluːtn̩əs/ adjective
glutinous
/ˈgluːtn̩əs/
adjective
Learner's definition of GLUTINOUS
[more glutinous; most glutinous]