floury

1 ENTRIES FOUND:
Save
floury /ˈflawɚri/ adjective
floury
/ˈflawɚri/
adjective
Learner's definition of FLOURY
[more floury; most floury]
: covered with flour