evasive

1 ENTRIES FOUND:
Save
evasive ˈveɪsɪv/ adjective
evasive
ˈveɪsɪv/
adjective
Learner's definition of EVASIVE
[more evasive; most evasive]
: done to avoid harm, an accident, etc.

— evasiveness

noun [noncount]