epoxy

1 ENTRIES FOUND:
Save
epoxy ˈpɑːksi/ noun
epoxy
ˈpɑːksi/
noun
Learner's definition of EPOXY
[noncount]
: a type of glue
called also epoxy resin