cheapo

1 ENTRIES FOUND:
Save
cheapo /ˈtʃiːpoʊ/ adjective
cheapo
/ˈtʃiːpoʊ/
adjective
Learner's definition of CHEAPO
[more cheapo; most cheapo] informal