analogous

1 ENTRIES FOUND:
Save
analogous ˈnæləgəs/ adjective
analogous
ˈnæləgəs/
adjective
Learner's definition of ANALOGOUS
[more analogous; most analogous] formal
: similar in some way usually + to

— analogously

adverb