acreage

1 ENTRIES FOUND:
Save
acreage /ˈeɪkərɪʤ/ noun
acreage
/ˈeɪkərɪʤ/
noun
Learner's definition of ACREAGE
[noncount]
: land measured in acres